Logo

O nas
La Compañía Cubana – Towarzystwo Przyjaciół Kuby założone w Krakowie 15 lutego 2013 roku.
Naszym celem jest polsko – kubańska współpraca kulturalna, prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych i społecznych, organizowanie wydarzeń ukazujących historię i kulturę Królowej Karaibów.

 

Władze La Compañía Cubana

Zarząd 

Adam Kwaśny – Prezes Zarządu

Pisarz, podróżnik, scenarzysta. Od piętnastu lat wędruje po Kubie, gdzie znalazł drugą ojczyznę. Szef Towarzystwa Przyjaciół Kuby – La Compañía Cubana i El Punto del Viaje Alternativo, organizującego wyprawy niewielkich grup turystów na Kubę. W latach 1993–2000 dyrektor Teatru Bückleina, a następnie Teatru 38 w Krakowie. Współpracował z telewizją TVN, dla której pisał scenariusze. Publikował m.in. w Zwierciadle, Poznaj Świat, Kontynentach. Autor powieści Potrawy (1991,  2000 Oficyna Literacka. Kraków), zbioru sztuk teatralnych Trzy dramaty średniowieczne (2004 Słowo/obraz terytoria. Gdańsk) oraz opowieści kubańskich Wszystkie zajęcia Yoirysa Manuela (2017 Wydawnictwo La Compañía. Kraków), sprawdź tutaj: http://lacompania.pl

Aga Niemczewska – Vice-Prezes Zarządu

Aga Niemczewska, v-ce prezes La Compania Cubana

Podróżniczka, z wykształcenia i praktyki kierownik produkcji filmowo telewizyjnej, z wyboru pilot i przewodnik po Kubie. Po 17 latach pracy w mediach, gdzie produkowała największe projekty telewizyjne zostawiła korporację , by produkować coś zdecydowanie ważniejszego – Wasze wakacje. Na Kubę pojechała pierwszy raz w 2009 roku i od tamtej pory odwiedziła ją wiele razy, zarówno z grupami turystów, jak i indywidualnie. Zaprzyjaźniła się z wieloma Kubańczykami, którzy mówią, że jest „casi Cubana”, szlifowała znajomość języka hiszpańskiego na Universidad de La Habana, pod okiem wymagających profesorów kubańskich. Doskonale zna lokalne zwyczaje, religie i kulturę. Miłośniczka tańców kubańskich; na jej wyjazdach każdy nauczy się tańczyć salsę i reggaeton. Od dwóch lat mieszka w Hawanie, a na wakcje przyjeżdża do Krakowa.

Sandra Kroll – Członkini Zarządu oraz Kierownik Projektów

 

Na codzień pracuje w jednej z krakowskich korporacji i nadzoruje międzynarodowe projekty. Miłośniczka salsy i kultury iberyjskiej. Mieszkała i studiowała w Madrycie. Po raz pierwszy na Kube pojechala z nami w 2015 roku. Od tej pory jest nieodłączną częścią La Compañía Cubana. Odpowiada za projekty salsowe i wyjazdowe.

Yakson Reyes  – Logistyk (transporty, zakwaterowania)

 W turystyce pracuje od 10 lat. Posiada  kubańską państwową licencję “gestor de viaje”. Pierwsze zlecenie od La Compañía Cubana dostał w 2015 roku i od tego momentu wiemy, że możemy spać spokojnie, a Yakson rozwiąże wszystkie nasze problemy związane z transportem i zakwaterowaniem. Dla niego nie istnieje słowo “niemożliwe”. Miłośnik klubu sportowego FC Barcelona, a jego najwięszym marzeniem jest zobaczyć “na żywo” Messiego w akcji.

Carmen Alvarez – nasza Koordynatorka w Hawanie

Nasz Anioł Stróż w Hawanie. Długo szukaliśmy domu, w którym będziemy się czuli jak w rodzinie i dwa lata temu nam się udało. Jej elegancja, uśmiech i charyzma ujmuje każdego. O jej porannej kawie krążą legendy, że jest najlepszą na Kubie.

Dorota Wach – pilotka wypraw do Gwatemali, Hondurasu i Izraela

Dorota pojechała z nami na Kubę w roku 2015 i niedawno dołączyła do naszego zespołu. Jest odpowiedzialna za kierunek Gwatemala. Z zawodu językoznawca (orientalistka) i historyk z wykształcenia (studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Oksfordzie i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie), a z zamiłowania podróżnik, fascynatka różnic międzykulturowych, rdzennych tradycji i lokalnych kuchni. Na co dzień zarządza projektami szkoleniowo-doradczymi. Mówi po angielsku, hebrajsku i hiszpańsku. Od lat zakochana zwłaszcza w Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej i Karaibach, gdzie szuka nie tylko zabytków i cudów natury, ale także ludzi i ich historii.

Komisja rewizyjna

Adam Klimczyk – Przewodniczący

Katarzyna Synówka

KRS: 0000464974

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KUBY – LA COMPAÑÍA CUBANA

Rozdział I.

Postanowienia ogólne 

§ 1

Towarzystwo Przyjaciół Kuby – La Compañía Cubana” o skróconej nazwie „La Compañía Cubana”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz rozwoju wzajemnych kontaktów polsko – kubańskich, poprzez działania edukacyjne i kulturotwórcze .
 2. Działanie na rzecz kultury kubańskiej i polskiej , promocji ich sztuki i dorobku kulturalnego
 3. Rozwój dialogu polsko – kubańskiego.
 4. Pogłębienie więzi pomiędzy kulturą polską a kulturą kubańską.
 5. Popularyzowanie i promowanie wiedzy obejmującej kubańską historię i dziedzictwo kulturalne.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczo – rozwojowej i szkoleniowej .
 7. Działanie na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom ksenofobii, szowinizmu i rasizmu.
 8. Twórcza współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o tym samym lub podobnym profilu.
 9. Promowanie dzieł i twórców podejmujących tematykę kubańską.
 10. Organizacja i aktywizowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństw .
 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dorobku kulturalnego. 

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą poprzez własne zakłady oraz w formie udziału w spółkach krajowych, w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, w spółkach zagranicznych, a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez kulturalnych : koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, spotkań poetyckich, przeglądów, festiwali , prezentacji artystycznych itp. .
 1. Działalność edukacyjną, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów itp..
 2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
 3. Fundowanie stypendiów.
 4. Pozafinansowe wspieranie osób związanych z kulturą i sztuką.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Artystyczną działalność twórczą.
 7. Działalność usługową związaną z przygotowaniem zaplecza wydarzeń kulturalnych.
 8. Działalność w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury.
 9. Współpracę z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach.
 10. Organizacja wyjazdów klubowych związanych z poznawaniem kultury i geografii Republiki Kuby. 

Rozdziała III.

Członkostwo w stowarzyszeniu 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenia posiada członków:
  1.  Zwyczajnych
  2. Wspierających
  3. Honorowych 

§ 10

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych , która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być Cudzoziemcy .
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 Członków Stowarzyszenia. 

§ 11

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§ 12

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
 3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek. 

§ 13

 1. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
 2. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu ;
  2. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące;

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

 1. utraty praw publicznych ;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV.

Władze stowarzyszenia 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna 

§ 16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

Walne Zebranie Członków 

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 1. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia .
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz. 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego.
 9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. Wybór prezesa Stowarzyszenia 

Zarząd 

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, na czele którego stoi Prezes, którego wybiera Walne Zebranie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola przestrzegania postanowień statutu;
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 25

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z   własnej działalności; dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Sposób reprezentacji 

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Zarząd reprezentowany przez dwóch Członków Zarządu łącznie. 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe 

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Polityka prywatności, cel prawny i podstawy przetwarzania danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa Danych przez LCC.

Plik do pobrania:   Polityka prywatności LCC

 

LaCompaniaCubana_Logo_2_kolor
Oficjalne logo Towarzystwa.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *